Právní termíny a podmínky

Tato strana je přístupná pouze osobám sídlícím v České Republice. Tato webová stránka je provozována společností Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Přístup na tuto stránku a její používání podléhá následujícím podmínkám a příslušným zákonům. Zobrazením této stránky souhlasíte s podmínkami, pokud s nimi nesouhlasíte, neotvírejte tuto stránku.

RB může kdykoliv změnit tyto podmínky, a tudíž byste měli čas od času navštěvovat tuto stránku a prověřit aktuální podmínky, kterými jste vázáni.

Tuto stránku si můžete prohlížet pro zábavu nebo chcete-li si vyhledat informace. Avšak prosíme vás abyste nepořizovali kopie, nekopírovali, nešířili, neupravovali, nepřenášeli, nezveřejňovali, ani jinak nepozměňovali obsah této stránky bez písemného svolení RB. Použitím nebo přístupem na tuto stránku se nepřevádějí jakákoliv práva ani práva k duševnímu vlastnictví na jakoukoliv třetí osobu. Veškerá práva, nároky a zájmy týkající se a související s jakýmkoliv aspektem této webové stránky zůstávají výlučným vlastnictvím RB nebo přidružených společností.

RB neposkytuje jakoukoliv záruku nebo prohlášení ohledně přesnosti nebo úplnosti obsahu této stránky nebo jakékoliv jiné stránky, která je s touto stránkou propojena horkou linkou. Jakákoliv prohlášení učiněná na této stránce se výlučně vztahují k výrobkům a službám prodávaným nebo poskytovaným RB. Ani RB, ani žádná přidružená osoba nenese odpovědnost za jakékoliv přímé,nepříménáhodnénásledné nebo sankční škody vyplývající z (a) schopnoti (neschopnostidostat sena stránku, (b) použití (nebo neschopnosti použítjakýkoliv obsah této stránky nebo (c) obsahujakékoliv stránky (stránekpropojených k této stránce horkou linkouKromě toho RB nezaručuježetato stránka nebo server, který zajišťuje přístup na tuto stránku neobsahuje jakékoliv viry nebo jinénebezpečné složkyVy (a nikoliv RB) nesete plnou výši nákladů na veškeré potřebné servisní služby,opravy nebo korekce.

jakýmkoliv sdělením nebo materiálemkterý pošlete nebo přenesete na tuto stránku přes Internet,je a bude nakládáno jako s nedůvěrným a veřejným sdělením a stane se navždy výlučnýmvlastnictvím RB. Zasláním nebo přenesením jakéhokoliv sdělení nebo materiálu na tuto stránkusouhlasíte s tímže RB nebo jakákoliv jiná přidružená osoba této společnosti může použít vašesdělení nebo materiál za jakýmkoliv účelem včetně reprodukcepřenosuzveřejněnívysílání aodeslání poštou. RB nemá povinnost odpovídat na sdělení zaslaná na tuto stránku ani povinnostposkytovat odměnu za jakékoliv takové sdělení nebo materiálNeposílejte ani nepřenášejte jakékolivprotizákonnévýhrůžnéurážlivépomlouvačnéobscénnípornografickéneslušné nebo profánnímateriály nebo jakékoliv jiné materiálykteré by mohly zakládat nebo povzbudit jakékoli chování,které by bylo pokládáno za protizákonné nebo které by bylo porušením zákonů a předpisů.


RB  v úmyslu používat pouze jménaloga nebo značky objevující se na této straně na územích,kde tato společnost nebo k  přidružené osoby mají právo tak činit buď z důvodu ochranných značekjiž registrovaných nebo  které bylo požádáno nebolicencí nebo jinakAby se předešlo pochybnostem, RB nemá v úmyslu používat jakékoliv jméno, logo nebo značku na územíkde nemá právo tak činit anebude dodávat nebo nabízet dodávku výrobků a nebo služeb označených takovým jménemlogemnebo značkou na takovém územíPoužití nebo zneužití takových ochranných známek  nebo jinéhoobsahu této stránky  s výjimkou použití uvedeného těmito podmínkamije přísně zakázáno.

Tyto podmínky se řídí českými zákony. Vstupem na tuto stránku a jejím použitím souhlasíte s tím,že jakýkoliv spor bude řešen výlučně českými soudy.


Tyto podmínky platí od 1.1.2008.